RCA Rapid

Ai mai făcut RCA ?

Caută-ţi vechea poliţă:

Vreau un sfat !

Te contactăm noi:


Aici puteţi scrie un mesaj

Reclamatii si sesizari

Orice client care isi exprima insatisfactia in legatura cu serviciile, angajatii, practicile si politicile companiei este incurajat sa faca acest fapt cunoscut in momentul in care s-a nascut respectiva nemultumire si sa se adreseze  WESTACO BROKER.

Procedura de soluţionare a petiţiilor, informaţiile despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon unde se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor sunt  permanent accesibile publicului, atât la sediu, cât și la punctele de lucru şi pe site-ul  WBA

Domeniu de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplica de catre WESTACO BROKER  in relatia sa cu  Petentii :

 • clientii care au utilizat serviciile WESTACO BROKER
 • potentiali clienti care au dorit sa utilizeze serviciile WESTACO BROKER
 • orice alte persoane care doresc sa contribuie la imbunatatirea serviciului prin sesizarile ori sugestiile lor.

Definiții

Termenii utilizați  au același sens ca în Norma nr.24/2014 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asiguratorilor și brokerilor de asigurare și, Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor cu modificările și completările ulterioare:

 • petent”: orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare;
 • petiţie”: cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciţii legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi în scopuri din afara obiectului lor de activitate, şi fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea brokerului de asigurare;
 • termenul legal de soluționare a petiţiilor”: termenul de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, termen în care WESTACO BROKER va răspunde petiției; 

Inregistrarea petițiilor

Petițiile se pot depune:

 • la sediul social al WESTACO BROKER unde vor fi înregistrate și se va comunica petentului/deponenetului nr. de înregistrare;
 • la punctele de lucru: petițiile împreună cu documentele anexate la acestea se transmit către WESTACO BROKER unde sunt înregistrate și se va comunica petentului/deponenetului numărul de înregistrare al petiției; 
 • prin fax la nr. : 0213128646; e-mail: info-clienti@westaco.com
 • prin poștă la adresa sediului social sau la adresa punctelor de lucru.

Inainte de înregistrare, se verifică dacă petiția este semnată olograf și dacă are dată, iar în cazul în care nu are semnătura și/sau data menționata, se va solicita petentului semnarea și menționarea datei depunerii pe petiție; pe fiecare petiție se va înscrie de reprezentatul WESTACO BROKER, după verificarea identității, olograf, numele și prenumele deponentului, documentul cu care se legitimează, seria, numărul și instituția care l-a eliberat și data, precum și CNP-ul.

In cazul în care petentul este o persoana juridică, petiția trebuie sa contina datele de identificare ale persoanei juridice, semnatura autorizată și ștampila, petiția având anexată și delegația deponentului, procedându-se la identifiacrea deponentului conform paragrafului anterior.

In cazul în care petițiile sunt depuse prin poștă/curier, fax, poştă electronica sau prin sistemul on-line, se prezumă că deponentul petiției este însuși petentul.

Comunicarea răspunsului la petiție și a soluțiilor adoptate.

Comunicarea soluţiilor adoptate către petenţi se va face în termenul legal și conform prevederilor din Norma nr.24/2014 a Autorității de Supraveghere Financiară privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare.

Comunicarea raspunsului la petiție se realizează în scris prin modalitatile solicitate de către petent sau de împuternicitul acestuia, cu excepția situației în care deponentul nu a avut calitatea de petent sau împuternicit al petentului, caz în care se răspunsul se va înmâna personal petentului sau prin împuternicit, sau se va transmite conform solicitării făcute în scris, solicitare la care se va anexa copia actului de identitate și/sau a împuternicirii de reprezentare.

In cazul în care în petiție nu se regăsește modalitatea de comunicare a răspunsului la petiție, acesta se va transmite fie prin poștă, fie prin poștă electronică când este identificată în petiție o adresă de poștă electronică, fie prin fax, sau personal.

Arhivarea petițiilor și a răspunsurilor la acestea

Petițiile  sunt arhivate de către WESTACO BROKER în conformitate cu normele legale, după cum urmează:

 • arhivare electronică – toate petițiile primite însoțite de eventuala corespondență aferentă acestora, precum și răspunsul la petiții, nota de fundamentare și taote documentele care însoțesc nota de fundamentare și/sau comunicarea, se vor arhiva elecronic, în ordime cronologică, în fișierul dedicat;
 • arhivare fizică – petițiile însoțite de eventuala corespondență afrentă acestora, inclusiv răspunsul la petiții, se vor arhiva împreună cu fiecare petiție, în dosarul dedicat, în prdine cronologică.

Politica de confidentialitate a datelor

In procesul de tratare a  petițiilor se va respecta dreptul la confidenţialitate.

Confidenţialitatea datelor personale şi financiare va fi păstrată în cazurile în care natura petiției impune acest lucru, conform reglementarilor legale in vigoare.

 

LiveZilla Live Chat Software